Dr. Mimar Halil Onur
İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanı
Özgeçmişi>>

ALAN BAŞKANININ GÖREVLERİ

• Yönetim planının yıllık hedeflerinin gerçekleşmesi için yetkili idare ile birlikte çalışma programlarını belirlemek, kaynak araştırması yapmak,
• Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,
• Alanın sunum, tanıtım, eğitim, bakım, onarım, güvenlik ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet ve ekipman alımı için her türlü sözleşme, şartname taslaklarını yetkili idare ile birlikte hazırlamak,
• Alanın doğal ve kültürel kaynaklarının yönetimi için ilgili kurum ve kişilerle işbirliğini sağlamak,
• Denetim birimince yıllık denetim raporlarının hazırlanması ve bu raporların eşgüdüm ve denetleme kuruluna sunulması için eşgüdümü sağlamak.

İstanbul yüzyıllardır pek çok farklı kültüre ve medeniyete evsahipliği yaptı, onların uyum içinde bir arada yaşadığı ender kadim kentlerden biri olageldi. Ona hükmeden kültürler ve medeniyetler değiştikçe, farklılaştıkça şehir de çehresini, kültürünü, mimarisini ve silüetini değiştirdi. Çok katmanlı tarihi ve kültürel zenginliğiyle yüzyıllardır tüm dünyanın dikkatini çeken bu eşsiz şehir bugün bile, günyüzüne çıkarılan sırları ve kalıntılarıyla bizleri hayrete düşürmekte, bilinen tarihine yüzyılları ve farklı kültürleri eklemeye devam etmektedir.

Taşıdığı “üstün evrensel değer ve niteliklerden”, “farklı kültür ve medeniyetlere dair yaptığı istisnai tanıklıktan” dolayı İstanbul’un Tarihi Alanları, 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Böylece “tüm dünyanın ortak mirası” ünvanını aldı. Şehrin bu emsalsiz niteliklerini ve istisnai tanıklığını koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuyla hazırladığımız Tarihi Yarımada Yönetim Planı hatırlanacağı gibi 2011 yılında onaylandı ve yürürlüğe girdi. O tarihten bu yana yukarıda ifade ettiğimiz misyonu gerçekleştirebilmek için Alan Başkanlığı, büyükşehir belediyesi, ilgili belediye ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak yönetim planındaki pek çok projeyi hayata geçirdik.

Sıklıkla ifade ettiğimiz gibi yönetim planlarının en büyük avantajı, varlığın ihtiyacı ve sorunları çerçevesinde “güncellenebilir” ve “yenilenebilir” oluşu. Geçen süre içinde bizim varlığımızın/alanımızın da ihtiyaçları ve sorunları değişti, yeni bir takım kültürel, ekonomik ve sosyal vakıalar ortaya çıktı. Yönetim planımızın bu ilk revizyonunda, hazırlık aşamasında olduğu gibi şeffaflığa ve katılıma önem verdik. İlgili paydaşlarla bir araya gelerek yönetim planındaki eylemlerin ne kadarını hayata geçirebildiğimizi tartıştık, arama konferansları ve toplantılar yaparak mirasımızın, değişen ve gelişen ihtiyaçlarını belirledik, bunlara göre yeni strateji ve eylemler ortaya koyduk.

Güncellediğimiz Yönetim Planı’nın uygulama aşamasında, bu emsalsiz ve sürprizli şehri seven, onu biricik ve ayrıcalıklı yapan özelliklerinin farkında olan herkesin katkı ve desteğini bekliyoruz. Bu vesile ile Yönetim Planı’nın revizyonunda emeği geçenlere, başta koordinatörümüz Doç. Dr. Hülya YAKAR olmak üzere değerli katkılarından dolayı Danışma Kurulu üyelerimize, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyelerimize ve Alan Başkanlığı teknik ekibine teşekkür ederim.

Dr. Halil ONUR Alan Başkanı