İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı


İçeriğe git

Danışma Kurulu

Alan Yönetimi > İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı

Untitled Document

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 15.maddesinde; Danışma Kurulu: “Alan yönetimine ilişkin yönetim plan taslağının karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulan kurulu” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Danışma Kurulunun kuruluşu ve görevleri:
Danışma kurulu, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu kendi içinden bir başkan seçer.

Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yetkili idare ile eşgüdüm ve denetleme kurulu gerekli gördüğünde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma kurulu toplantıları mahallinde yapılır.

Danışma kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.

Danışma kurulunda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyeler, eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilmek üzere tutanağa bağlanır.

 

     Danışma Kurulu Üyeleri:

 • İstanbul Valiliği
 • İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı
 • Fatih Belediye Başkanlığı
 • Eyüp Belediye Başkanlığı
 • Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
 • Bayrampaşa Belediye Başkanlığı
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • ICOMOS Türkiye
 • Mimarlar Odası
 • Şehir Plancıları Odası
 • İstanbul Ticaret Odası
 • Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği
 • Süleymaniye Mahalle Muhtarlığı
 • Uzman Üyeler

Ana Sayfa | Dünya Miras Alanı | Alan Yönetimi | Yönetim Planı | Görsel | Güncel | İletişim | Linkler | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön