İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı


İçeriğe git

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu

Alan Yönetimi > İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı

Untitled Document

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 16.maddesinde; Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu:  “Yönetim planını onaylamak ve uygulanmasını denetlemekle yetkili ve görevli kurulu” şeklinde tanımlanmıştır.


Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve görevleri:
Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme kurulunun da başkanıdır.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere yetkili idarenin çağrısı ile toplanır. Kurul toplantısının gündemi denetleme birimi ile yetkili idare tarafından belirlenir.

Alan başkanının talebi üzerine veya yetkili idare gerekli gördüğü takdirde kurul, olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu toplantıları mahallinde yapılır.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler.

 

           Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

  • Alan Başkanı
  • Danışma Kurulundan Seçilen İki Üye
  • İstanbul Valiliği
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  • Fatih Belediye  Başkanlığı
  • Eyüp Belediye Başkanlığı
  • Zeytinburnu Belediye Başkanlığı
  • Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Ana Sayfa | Dünya Miras Alanı | Alan Yönetimi | Yönetim Planı | Görsel | Güncel | İletişim | Linkler | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön