21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 16.maddesinde; Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu: “Yönetim planını onaylamak ve uygulanmasını denetlemekle yetkili ve görevli kurulu” şeklinde tanımlanmıştır.

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu ve görevleri:

Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile yönetim planı taslağı kapsamında hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerin birer temsilci olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme kurulunun da başkanıdır.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere yetkili idarenin çağrısı ile toplanır. Kurul toplantısının gündemi denetleme birimi ile yetkili idare tarafından belirlenir.

Alan başkanının talebi üzerine veya yetkili idare gerekli gördüğü takdirde kurul, olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır. Eşgüdüm ve denetleme kurulu toplantıları mahallinde yapılır.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler.

 

Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Üyeleri:

 

  • Halil Onur (Alan Başkanı)

  • Zekiye Yenen (Danışma Kurulu Temsilcisi)

  • P.Pınar Giritlioğlu (Danışma Kurulu Temsilcisi)

  • Umut Özdemir (Kültür ve Turizm Bk.)

  • Mürsel Sarı (Vakıflar 1. Bölge Md)

  • Hüseyin Tok (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

  • Erhan Oflaz (Fatih Belediyesi)

  • Zafer Alsaç (Zeytinburnu Belediyesi)

  • Can Gökhan Balekoğlu (Bayrampaşa Belediyesi)

  • Cihat Kurt (Eyüpsultan Belediyesi)