bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

ALAN BAŞKANLIĞI

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından, 16 Kasım 1972 tarihinde; “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi” kabul edilerek, tüm dünya uluslarının sahip oldukları kültürel ve doğal varlıkların, uluslararası bir platformda korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tarihi bir adım atılmıştır. Bu Sözleşme ile insanlık tarihi boyunca farklı kültür ve medeniyetler tarafından ortaya konan, bu ortak geçmişin farklı evrelerine, aşamalarına, zenginlik ve farklılığına ışık tutan varlıklar, “birinin kaybı tüm insanlık hafızasının kaybıdır” anlayışıyla koruma altına alınmıştır.

Sözleşme ile birlikte taraf devletlere kendi sınırları içindeki tüm kültürel ve doğal miras varlıklarının envanterini yapıp onları tanımlamaları, muhafaza etmeleri, korumaları, teşhir etmeleri/sunmaları ve gereken tüm yasal, idari, bilimsel ve teknik önlemleri alarak bu değerleri en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmaları için çağrıda bulunulmuştur ve taraf devletlere bu konuda sorumluluklar yüklenmiştir.

UNESCO’nun 16 Kasım 1972 tarihli, “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi”nde ortaya konulan kriterlerin ülkemizce de benimsenmesi, kültürel ve doğal değerlerimizin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması, kültürel ve doğal varlıklarımızın uluslararası düzeyde tanıtılması ve bu konunun önemi nedeniyle yürürlüğe konulan 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanuna istinaden Bakanlar Kurulu’nun 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Kararı ile Ülkemizde; “UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesine” taraf devlet olarak katılmış ve yurdumuzun sınırları içindeki kültürel ve doğal varlıkların envanteri çıkarılarak Dünya Mirası Komitesi’ne bir Liste halinde sunulmuştur.

Ülkemizin halihazırda Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 11 varlığı bulunmaktadır. Bunlar; İstanbul’un Tarihi Alanları (1985), Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya (1985), Divriği Ulu Camii ve Darrülşifası (1985), Hattuşaş (1986), Nemrut Dağı (1987), Pamukkale (1988), Santos – Letoon (1988), Safranbolu Şehri (1994), Truva (1998), Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (2011), Konya, Çatalhöyük Neolitik Arkeolojik Sit Alanı (2012)’dir. 06.12.1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren İstanbul’un Tarihi Alanları ise dört bölgeden oluşmakta olup bunlar; 1- Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ve Sultanahmet Camii’nin de yer aldığı kentsel ve arkeolojik sit alanı 2-Süleymaniye Camii ve Çevresi Koruma Alanı 3- Zeyrek Camii ve Çevresi Koruma Alanı 4-İstanbul Kara Surlarıdır

Ülkemizin de, UNESCO’nun “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasını Koruma Sözleşmesi”ne taraf devlet olarak katılmasından sonra geçen süreçte yapılan yasal düzenlemeler neticesinde 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun” Ek-2a maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.09.2006 tarih 1675 sayılı kararı uyarınca; 27.10.2006 günlü Büyükşehir Belediye Başkanı oluru ile Tarihi Yarımada (Fatih) ve etkileşim sahasında bulunan, Zeytinburnu, Eyüp, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar ilçelerinde yer alan ve birbirleri ile etkileşim halinde olan, bir bütünlük gösteren, kentsel sit ve diğer sit alanlarını kapsayan ve daha sonra sınırlan kesinleşecek olan bölgenin öneri yönetim alanı olarak belirlenmesi ve bu bölgenin oluşturduğu yönetim alanında, İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı görevi başlatılmıştır.

İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı; Alan Başkanı, Danışma Kurulu ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’ndan ve Yönetim Planı uygulama sürecinde Alan Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulması halinde oluşturulacak Denetleme Birimi’nden oluşmakta olup, ilgili mevzuat gereğince, Alan Başkanlığına; uygulama sürecinde, uygulamadan sorumlu kurum ve kuruluşlarla ve yetkili idareler ile koordinasyon içinde olmak ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak görevi verilmiştir.

Yine, ilgili yönetmelikte; “Alan yönetiminin sekretarya hizmetleri yetkili idare tarafından yürütülür. Yetkili idarelerce, alan yönetimi birimlerinin çalışmalarını yürütmek üzere uygun bir yer tahsis edilir. Bu iş için yeterli sayıda personel görevlendirilir ve bütçelerinden yeterli miktarda ödenek ayrılır.” hükmü gereği; İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı’nın sekretarya hizmetleri, ilgili mevzuat gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanmakta ve söz konusu çalışmaları yürütmek üzere yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı’na yeterli sayıda idari, teknik ve hizmetli personel görevlendirilmiş, gerekli araç, gereç ve donanım sağlanmış bulunmaktadır.

Sözleşme ile birlikte taraf devletlere kendi sınırları içindeki tüm kültürel ve doğal miras varlıklarının envanterini yapıp onları tanımlamaları, muhafaza etmeleri, korumaları, teşhir etmeleri/sunmaları ve gereken tüm yasal, idari, bilimsel ve teknik önlemleri alarak bu değerleri en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmaları için çağrıda bulunulmuştur ve taraf devletlere bu konuda sorumluluklar yüklenmiştir.