bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU

Madde 16 — (Değişik birinci fıkra:RG-26/3/2021-31435) Eşgüdüm ve denetleme kurulu, alan başkanı, danışma kurulunca kendi içinden seçilecek iki üye ile hizmetine ihtiyaç duyulan idarelerden birer temsilci olmak üzere Bakanlıkça tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Alan başkanı, eşgüdüm ve denetleme kurulunun da başkanıdır. Eşgüdüm ve denetleme kurulunda yer alan kurum temsilcisi üyelerin üyelikleri kurumlarının görevlendirdiğisüre boyunca devam eder.

(Değişik ikinci fıkra:RG-26/3/2021-31435) Eşgüdüm ve denetleme kurulu yılda en az iki kere mahallinde toplanır. Kurul toplantısının bu Yönetmelikte belirlenen görevleri kapsamındaki gündemialan başkanı tarafından belirlenir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-26/3/2021-31435) Alan başkanının talebi üzerine veya Bakanlık gerekli gördüğü takdirde kurul, olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Kurulsalt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin en az dörtte üçünün oylarıyla karar alır.

Eşgüdüm ve denetleme kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek altı ay içinde onaylar ve planın uygulanmasını denetler.

EŞGÜDÜM VE DENETLEME KURULU

M. Mustafa Tural Alan Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Doç. Dr. N. Hülya BerkmenDanışma Kurulu Uzman Üyesi

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• İstanbul Valiliği

• Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü

• İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi

• Fatih Belediyesi

• Eyüpsultan Belediyesi

• Zeytinburnu Belediyesi

• Bayrampaşa Belediyesi