bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

DANIŞMA KURULU

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 15.maddesinde; Danışma Kurulu: “Alan yönetimine ilişkin yönetim plan taslağının karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulan kurulu” şeklinde tanımlanmıştır.

Danışma Kurulunun kuruluşu ve görevleri Madde 15 — Danışma kurulu, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, (Değişik ibare:RG-26/3/2021-31435) Bakanlıkça tespit edilecek en az beş üyeden oluşur. Danışma kurulu kendi içinden bir başkan seçer.

Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanır. Değişik ibare:RG-26/3/2021-31435) Bakanlık ile eşgüdüm ve denetleme kurulu gerekli gördüğünde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulu toplantılarımahallinde yapılır.

Danışma kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.

Danışma kurulunda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyeler, eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilmek üzere tutanağa bağlanır.

DANIŞMA KURULU UZMAN ÜYELER

M. Mustafa Tural Alan Başkanı

Prof. Dr. Asu Aksoy Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Arzu Kocabaş Diren Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Fatma Ünsal Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Oğuz Ceylan Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Sait Başaran Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Ümit Meriç Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Zekiye Yenen Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Şevket Dönmez Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. İsmail Coşkun Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Adem Erdem Erbaş Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Sırma Turgut Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Doç. Dr. Sedat Bornovalı Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Doç. Dr. Hülya Berkmen Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Ali Dost Ertuğrul Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Av. Sait Karabulut Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Hayri Fehmi Yılmaz Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Necdet Sakaoğlu Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Ömer Lütfi Arı Danışma Kurulu Uzman Üyesi

Av. Taner Demir Danışma Kurulu Uzman Üyesi

KURUMLAR

• İstanbul Valiliği

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

• İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü

• İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

• Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü

• Vakıflar IV. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü

• İstanbul Müftülüğü

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi

• Fatih Belediyesi

• Zeytinburnu Belediyesi

• Eyüpsultan Belediyesi

• Bayrampaşa Belediyesi

• UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

• MSGSÜ-YTÜ-İTÜ-İSTANBUL Üniversitesi

• Afad

• Şehir Plancıları Odası

• Mimarlar Odası

• ICOMOS Türkiye

• Arkeologlar Derneği

• Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği

• Çekül

Mahalle muhtarları (Süleymaniye - Zeyrek - Sultanahmet ve Karsularından 4 Muhtar