21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanan 27.11.2005 gün ve 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 15.maddesinde; Danışma Kurulu: “Alan yönetimine ilişkin yönetim plan taslağının karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulan kurulu” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Danışma Kurulunun kuruluşu ve görevleri: Danışma kurulu, alanda mülkiyet hakkı bulunanlar, meslek odaları temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden, alan başkanı ve yetkili idarece tespit edilecek en az beş üyeden oluşur.

Danışma kurulu kendi içinden bir başkan seçer.

Danışma kurulu yılda en az bir kez toplanır. Yetkili idare ile eşgüdüm ve denetleme kurulu gerekli gördüğünde danışma kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma kurulu toplantıları mahallinde yapılır.

Danışma kurulu, yönetim planı taslağını inceleyerek bu taslağın karara bağlanması ve uygulanması konusunda önerilerde bulunur.

Danışma kurulunda görüşülen tüm hususlar ve tavsiyeler, eşgüdüm ve denetleme kuruluna iletilmek üzere tutanağa bağlanır.

 

 

Danışma Kurulu Üyeleri:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (Umut ÖZDEMİR)

İstanbul Valiliği

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Cem Murat YILDIRIM)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Hüseyin TOK)

İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Sıdıka TUNGA)

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Ufuk KOŞAN)

Fatih Belediyesi (Erhan OFLAZ)

Belediyesi (Can Gökhan BALEKOĞLU)

Eyüpsultan Belediyesi (Cihat KURT)

Zeytinburnu Belediyesi (Zafer ALSAÇ)

Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü (Mürsel SARI)

İstanbul Teknik Üniversitesi (Prof.Dr. Murat GÜL)

İstanbul Üniversitesi (Prof.Dr. Şevket DÖNMEZ) Danışma Kurulu Başkanı

MSGS Üniversitesi (Yrd.Doç.Dr. Burcu BÜKEN CANTİMUR)

Yıldız Teknik Üniversitesi (Doç.Dr. Ebru OMAY POLAT)

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu  (Doç.Dr. Nevra ERTÜRK)

ICOMOS Türkiye (Prof.Dr. İclal DİNÇER)

Şehir Plancıları Odası (Doç.Dr. Pelin Pınar GİRİTLİOĞLU)

Mimarlar Odası (A.Mücella YAPICI)

Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği (İhsan SARI)

Arkeologlar Derneği (Yiğit OZAR)

Kültürel Mirasın Dostları Derneği (Saadet GÜNER)

TAÇ Vakfı (D.M.Sinan GENİM)

İstanbul Ticaret Odası (Öztürk ORAN)

İstanbul Sanayi Odası (Erbil BÜYÜKBAY)

Hoca Gıyasettin Mahalle Muhtarı (Musa ÇALIHAN)

Sultanahmet Mahalle Muhtarı (Ahmet KAMAN)

Yedikule Mahalle Muhtarı (Ali KÜPÜCÜ)

Zeyrek Mahalle Muhtarı (M.Kemal ŞERBETÇİ)

Prof. Dr. Asu AKSOY
Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN
Prof. Dr. Zekiye YENEN
Prof. Dr. Ufuk KOCABAŞ
Prof. Dr. Mustafa ILICALI
Prof. Dr. Gül İREPOĞLU
Prof. Dr. Sait BAŞARAN
Prof. Dr. Oğuz CEYLAN
Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY
Prof. Dr. Arzu KOCABAŞ DİREN
Prof.Dr. Zeynep ENLİL
Prof. Dr. Ümit MERİÇ
Prof. Dr. Demet BİNAN
Prof.Dr. Zeynep Gül ÜNAL
Prof. Dr. Fatma ÜNSAL
Doç Dr. Feridun ÖZGÜMÜŞ
Doç. Dr. Hülya BERKMEN
Yrd. Doç Dr. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mine Topçubaşı ÇİLİNGİROĞLU
Av. Sait KARABULUT
Hayri Fehmi YILMAZ
Necdet SAKAOĞLU
Ömer Lütfi ARI
Süleyman Zeki BAĞLAN
Musa ÇALIHAN (Hoca Gıyasettin Mahalle Muhtarı)
Ahmet KAMAN (Sultanahmet Mahalle Muhtarı)
Ali KÜPÜCÜ (Yedikule Mahalle Muhtarı)
M.Kemal ŞERBETÇİ (Zeyrek Mahalle Muhtarı)