bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

Tarihi Yarımada Yönetim Planı Sınırları

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Yönetim alanı: “Sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının doğal bütünlüğü içerisinde etkin bir şekilde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, belli bir vizyon ve tema etrafında geliştirilmesi, toplumun kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla, plânlama ve koruma konusunda yetkili merkezî ve yerel idareler ile sivil toplum kuruluşları arasında eşgüdümü sağlamak için oluşturulan ve sınırları ilgili idarelerin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenen yerlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek 2 (a) maddesi ve Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla İstanbul Dünya Miras Alanları Yönetim Planı sınırı ve tampon bölgesinin oluşturulması amacıyla 02.12.2008 tarihinde İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı’nda yapılan toplantıda, tampon bölge sınırlarını belirlemek üzere bir çalışma yapılması hususunda görüş oluşturulmuş ve bu görüş çerçevesinde;

“İstanbul’un Tarihi Alanları” için “Yönetim Planı” sınırlarının belirlenmesi

İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu İstanbul’un Tarihi Alanları olarak Dünya Miras Listesinde yer alan dört bölge için ayrı ayrı yönetim planı hazırlanması yerine Plan’ın İstanbul Tarihi Yarımada’nın bütününü kapsayacak şekilde ele alınması görüşünü benimsemiştir. Kurul bu kararı alırken diğer miras alanlarının da “üstün evrensel değer” özellikleri taşıdığını ve 1995 yılından beri Tarihi Yarımada’nın tümünün ulusal düzeyde sit alanı olduğunu göz önünde tutmuştur. Danışma kurulu, ayrıca İstanbul Tarihi Yarımada çevresindeki Beyoğlu, Eyüp, Boğaziçi, Üsküdar, Kadıköy bölgelerinin her birinin sahip oldukları kültür mirası ve doğal özellikleriyle özgün olduklarını ve bu nedenle farklı tarihlerde sit alanı olarak ilan edildiklerine dikkat çekmiştir. Bu kapsamda Danışma Kurulu Dünya Miras Alanı olmasalar bile bu alanlar için ulusal mevzuat gereği yönetim planlarının hazırlanacağını göz önünde tutarak bu miras alanlarının UNESCO Raporlarında tavsiye edildiği şekli ile İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Alanı’nın tampon bölgesi olarak tanımlanmasının doğru olmayacağı kararını oluşturmuştur. Bu kararlar doğrultusunda İstanbul Sit Alanları Alan Başkanlığı ve Danışma Kurulu tarafından 04.12.2008.tarihinde uygun görülen, takiben ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları tarafından kabul edilen sınırlar, 22.04.2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı “Olur”u ile “İstanbul’un Tarihi Alanları Yönetim Alanı Sınırları” olarak kesinleşmiştir. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı Sınırları

Dünya Mirası Alanlarının sınırlarının kesin tespiti için yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan Dünya Mirası Sınırları Teklif dosyası, Dünya Mirası Komitesine sunulmuş ve 2-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Krakov'da gerçekleşen 41. Dünya Mirası Komitesi toplantısında, “Türkiye, İstanbul’un Tarihi Alanları’nın sınırlarına dair önerilen küçük sınır değişikliğini onaylar” kararı (41COM8B.48) alınmıştır.

İstanbul'un Tarihi Alanları Dünya Mirası Alanı sınırları çeşitli versiyonları ile aşağıda yer almaktadır.

İndirmek İçin Tıklayınız

İstanbul'un Tarihi Alanları CAD Versiyonu

İstanbul'un Tarihi Alanları NCZ Versiyonu

İstanbul'un Tarihi Alanları SHP Versiyonu

İstanbul'un Tarihi Alanları JPG Versiyonu