bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

Tarihi Yarımada Yönetim Planı Süreci

Güncelleme Gerekçeleri

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı'nın ilki 2011 yılında onaylanmıştır. 26006 sayılı “Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yıllık inceleme ve beş yılda bir vizyon, amaç ve politikaların gözden geçirilerek planın güncellenmesi hükümleri yer almaktadır. İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı güncelleme çalışmasını yönlendiren başlıca faktörler; Dünya Mirası Komitesi ve ICOMOS karar ve tavsiyeleri ve 2011 yılında Yönetim Planı’nın onaylanması sonrasında ortaya çıkan gelişmelerdir. Tüm analiz, değerlendirme, görüş ve öneriler doğrultusunda, Yönetim Planı revizyonu çalışmasında; Yönetim Planı’nı UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin de tavsiye ettiği şekilde sadeleştirme, anlaşılabilir hale getirme hedefi benimsenmiştir. Bu doğrultuda;

• ‘Hedef-Strateji-Eylem-Proje paketi’ yerine ‘Hedef-Strateji-Eylem’ tanımlanması,

• 2011 onanlı Yönetim Planı’nda geliştirilmiş olan ‘Proje kodu’ sisteminin kaldırılması,

• ‘Sorumlu kurumlar ve ilgili kurumlar’ yerine, eylemin gerçekleştirilmesinde eylem ile direkt ilişkili olan gerektirdiği kurumlar, proje koordinatörü ve izleme yapacak olan kurumların tanımlanması,

• Her eylemin diğerlerinden bağımsız olarak uygulanacak şekilde tanımlanması,

• Eylemler arasında öncelik sıralaması yapılmaması,

• Hedef-strateji ve eylemlerin, Yönetim Planı Alanı ve İstanbul’un Tarihi Alanları Dünya Mirası Alanı olarak ayrı ele almak yerine Yönetim Planı Alanı’nın bütün olarak ele alınması,

• Hedef-strateji-eylemlerin, Üstün Evrensel Değer ve kültürel miras odaklı olarak oluşturulması,

• Koruma Planı ile örtüşen ve Koruma Planını destekleyen, kurumların çalışmalarını bütünleştiren eylemlerin önerilmesi yaklaşımının benimsenmesi,

• 2011 onanlı Yönetim Planı’nda yer alan ve gerçekleştirildiği tespit edilen eylemlere yer verilmemesi,

• Plan kararı içeren eylemlere yer verilmemesi,

• Eylemlerin sadeleştirilmesi,

• Göstergelerin ölçülebilmesi, hedeflenmiştir.