bilgi@alanbaskanligi.gov.tr

0212 455 32 12

Tarihi Yarımada Yönetim Planı Temaları

Önerilen Hedef, strateji ve eylemlerin revize edilmiş temalara göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir

TEMA HEDEF SAYISI STRATEJİ SAYISI EYLEM SAYISI
Yönetim ve Eşgüdüm 1 2 7
Koruma-Planlama 1 3 10
Koruma-Restorasyon 1 1 7
Eğitim, Bilinçlendirme ve Katılım 1 3 11
Ziyaretçi Yönetimi 1 2 10
Risk Yönetimi 1 3 8
Erişilebilirlik 2 4 19
TOPLAM 1 3 12

Güncelleme sürecinde belirlenen 7 tema kapsamında, hedef-strateji-eylemler ile eylemlere ait tablolar sunulmuştur. Eylem tablolarında eylem kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin açıklamalar (gerekli görüldüyse), kurumlar, proje koordinatörü kurum, izleme yapacak kurum, süre ve göstergeler yer almaktadır.

• Eylemler için öncelikle o eylem ile ilişkili tüm Kurumlar belirlenmiştir.

• Her eylem için ilgili kurumları bir araya getiren, süreci yöneten ve eylemden asıl sorumlu olan bir kurum Proje Koordinatörü olarak seçilmiştir. Proje koordinatörü, o eylem ile direkt ilişkili olan-görev tanımı eylem ile bağlantılı olan kurum olarak belirlenmiştir.

• Eylemler için eylemlerin yapılmasını denetlemek-takip etmek için ayrıca İzleme birimi tanımlanmıştır.

• Her eylem için eylemin yapılma süresi belirlenmiştir. Bu süreler kısa-orta-uzun vade olarak tanımlanmıştır. Kısa vade 1-2 yıl, orta vade 3-4 yıl ve uzun vade 5 yıl ve üzeri olarak belirlenmiştir. Devamlılığı olan eylemler için ise sürekli faaliyet tanımı yapılmıştır.

• Yönetim Planı’nın yıllık gözden geçirme sürecinde eylemin yapılıp yapılmadığını kontrol edebilmek için göstergeler tanımlanmıştır.

• Eylemler farklı kurumların yetki ve sorumluluğunda olduğu ve birbirinden bağımsız tanımlandığı için aralarında bir öncelik sıralaması belirlenmemiştir. Yönetim Planı süreç içinde değişikliklere uyum sağlayan bir plan olup, yıllar içinde yaşanan gelişmelere göre revize edilmesi gerekmektedir. “26006 sayılı Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği Plan’ın yıllık incelenmesi ve beş yılda bir vizyon, amaç ve politikaların gözden geçirilerek güncellenmesi yapılacaktır. Eylemlerin gerçekleştirilmesi salt kurumların ve sorumlu kişilerin belirlenmesine bağlı olmayıp, bu uygulamaların yapılabilmesi söz konusu kurumlardaki birikimli, nitelikli insan kaynağı, teknoloji ve benzer proje deneyimi gibi faktörlere de bağlıdır. Bütün bunların temini ve eylemlerin uygulanabilirliğini asıl sağlayacak olan da finans kaynağıdır. Raporun sonraki bölümlerinde; Yönetim Planı’nın gerçekleştirilmesinin en önemli bileşenlerinden olan kurum ve kuruluşlar, finansal kaynakları ile göstergelere yer verilmiştir.